У складу са одредбама члана 10, 11 и 12 Закона о удружењима (Службени лист РС бр. 51/09) на Скупштини УДРУЖЕЊА НЕФРОЛОГА СРБИЈЕ, одржаној у Београду дана 12.02.2010. године, усвојен је:


 С Т А Т У Т
УДРУЖЕЊА НЕФРОЛОГА СРБИЈЕ


 01. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ:

Члан 1.

Удружење нефролога Србије (у даљем тексту Удружење) је струковно, добровољно, непрофитабилно, научно, едукативно, хуманитарно удружење са научно-едукативним и социјално-хуманитарним циљевима у функцији побољшања превенције и лечења болести бубрега, коме се могу придружити и остали чланови али право одлучивања имају само струковни чланови.

Члан 2.

Удружење своју активност обавља на територији Републике Србије а седиште удружења одређује Скупштина Удружења (или, ако може са правног аспекта, седиште Удружења треба да буде на неутралном месту?).

Члан 3.

Удружење има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорношћу које произилазе из Закона и овог Статута.
Удружење представља и заступа председник Управног одбора који је председник удружења. У случају спречености председника, замењује га члан Управног одбора кога одреди председник.
Рад Удружења је јаван.

Члан 4.

Удружење има округао печат са текстом: "УДРУЖЕЊЕ НЕФРОЛОГА СРБИЈЕ" а на средини печата је знак Удружења у облику бубрега.
Удружење има штамбиљ правогаоног облика са натписом: "УДРУЖЕЊЕ НЕФРОЛОГА СРБИЈЕ".

02. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 5.

Удружење организује и координира активност својих чланова у остваривању заједничких циљева:

 • Окупља грађане и друштвене организације у раду на здравственом просвећивању о болестима бубрега.
 • Иницира активности на превенцији и лечењу болести бубрега, укључујући и дефинитивни отказ рада бубрега а у сарадњи са другим компетентним организацијама, здравственим, образовним, научним и другим.
 • Ради на евидентирању стварне учесталости обољевања од болести бубрега у Србији.
 • У складу са претходним ставом, разматра и предлаже измене и допуне организације нефролошке службе у Србији.
 • Координира организовано учешће у дискусијама приликом доношења прописа из области здравственог осигурања и законодавства.
 • У остваривању својих циљева, у борби против болести бубрега, Удружење сарађује са Републичком Владом и њеним органима, медицинским факултетима, лекарским друштвима, Црвеним крстом, другим здравственим и хуманитарним организацијама и институцијама које имају сличне програмске циљеве.
 • Разматра донете прописе из области нефролошке струке и о њиховом садржају обавештава чланство, обезбеђује дискусију о новим прописима и предлаже исправке надлежним органима.

03. ОДНОСИ И САРАДЊА

Члан 6.

Удружење може организовати сарадњу и друге облике удруживања са сличним организацијама на територији Србије.

Члан 7.

Удружење може организовати сарадњу и постати члан међународних удружења (интернационалних, европских, светских) нефролога.
Удружење може стварати мешовита стручна Удружења са другим националним друштвима истог или сличном програмског садржаја.

Члан 8.

Члан Удружења може бити сваки лекар, члан СЛД, које прихвати циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења а могу се придружити и остали чланови који немају право бирања и не могу бити бирани за чланове Управног одбора нити друга радна тела. Чланови Удружења могу бити: чланови оснивачи, редовни, придружени, почасни, спонзори и донатори (добротвори). Ниво чланства се регулише Правилником о чланству који доноси Скупштина при усвајању Статута. Страна физичка и правна лица могу постати чланови Удружења на основу одлуке Управног одбора, а у складу са законом. Редовни и придружени члан Удружења постаје се на лични захтев (попуњена  приступница) или уз препоруку Управног одбора. Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и одмах обавештава подносиоца. Почасни чланови се одређују на иницијативу чланова Скупштине Удружења или чланова Управног одбора  а одлука се доноси консензусом свих чланова Управног одбора. Придружени члан је лице које се не бави непосредно нефролошком струком али је заинтересовано за рад и развој исте. Чланови Удружења плаћају годишњу чланарину чију висину одређује Управни одбор. Члан Удружења има чланску карту.

Члан 9.

Права и дужности чланова Удружења су:

 • Да учествују у раду Удружења.
 • Да бирају и да буду бирани у органе Удружења (сходно члану 1. и члану 8.).
 • Да буду информисани о материјално-финансијском пословању и активностима Удружења а преко присуства Скупштинским заседањима.
 • Да својим учествовањем у раду доприносе остваривању циљева Удружења, уредно плаћају чланарину и да га помажу према својим психо-физичким и материјалним могућностима.
 • Да дају предлоге, мишљења и примедбе на рад органа и других тела Удружења токо редовних заседања Скупштине Удружења.

 Члан 10.

Чланство у Удружењу престаје:

 • Иступањем, према властитој жељи или смрћу.
 • Престанком чланства у СЛД-у.
 • Икључењем у случају грубе повреде циљева и угледа Удружења. Поступак за искључење из Удружења покреће председник Удружења уз сагласност Управног одбора а односно скупштина Удружења.

Члан 11.

Скупштина Удружења додељује почасни статус члановима Удружења за посебна залагања и резултате у раду Удружења а почасни чланови немају право гласа. Почасни статус се утврђује повељом Удружења. Почасни чланови учествују у раду Удружења.

Члан 12.

Удружење ће информисати чланове током заседања Скупштине о раду, проблемима у току рада и донетим одлукама и обезбедиће увид у коришћење средстава.

04. ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 13.

Органи Удружења су:

 • Скупштина;
 • Надзорни одбор;
 • Управни одбор;
 • Комисије и радне групе;

СКУПШТИНА:

Члан 14.

Скупштина је највиши орган Удружења.

Члан 15.

Скупштину чине делегирани представници струке. Број делегата утврђује Управни одбор поштујући територијалну заступљеност тако да један делегат долази на 5 чланова Удружења. У раду Скупштине могу учествовати као посматрачи, али без права одлучивања и представници других организација.

Члан 16.

Мандат скупштинских делегата траје две године.

Члан 17.

Функција делегата може престати и пре истека мандата оставком или опозивом о чему се Скупштина благовремено обавештава.

Члан 18.

Скупштина ради у седницама и састаје се по потреби а по правилу сваке године. Ванредна скупштина се може заказати  и раније ако су угрожени интереси Удружења, на образложен предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине Скупштинских делегата, Управном одбору у писаном облику са наведеним питањима чије се разматрање тражи. Одлуке се доносе већином гласова присутних делегата.

Члан 19.

Скупштину Удружења (редовну или ванредну) сазива:

 • Председник Удружења или већина чланова Управног одбора.
 • Надзорни одбор већином гласова.
 • Писмено више од 1/3 гласова делегата Скупштине Удружења.
 • Обавештење о редовном састанку скупштине и дневном реду доставља Управни одбор сваком делегату месец дана пре одржавања са тиме да сваки члан Скупштине може доставити аргументоване предлоге у вези са допунама дневног реда а најмање недељу дана пре датума сазивања скупштине.

 

Члан 20.

Скупштина врши следеће послове:

 • Усваја Статут, односно одлуке о његовим изменама и допунама и доноси друга општа акта Удружења.
 • Бира органе Удружења и органе Скупшине.
 • Доноси план и програм рада Удружења.
 • Одлучује о молбама, приговорима и жалбама.
 • Доноси Пословник о чланству и раду.
 • Одлучује о удруживању у савез или у сличну организацију у земљи и иностранству.
 • Одлучује о додели признања заслужнима за успешан рад Удружења, годишњу награду Удружења за најбоље предавање, презентацију, књигу, научни рад, студентнки рад и сл.
 • Обавља друге послове предвиђене статутом.
 • Одлучује о престанку рада Удружења и статусним променама.
 • Одлучује о висини чланарине за следећу годину.
 • Одлучује о усвајању годишњег финансијског извештаја Удружења.

Члан 21.

Скупштина одлучује када је на седници присутно више од половине делегата. Одлуке се доносе већином гласова присутних делегата. Гласање на седници је јавно, али скупштина већином гласова може одлучити да гласање буде тајно у конкретном случају. (алтернативни предлог је да се избор председника Удружења и чланова УО обавља тајним гласањем)

Коментар једног од предлагача: Tајно гласање обезбеђује поверљивост али су могућности злоупотребе веће ако се процедура не испоштује.

Члан 22.

Уколико седници Скупштине не присуствује довољан број делегата она се одлаже и заказује нова у року од 30 дана.

Члан 23.

Скупштином руководи председник Удружења са мандатом од 2 године. Председник Удружења се бира из редова истакнутих стручњака из области нефрологије. Председника бира и опозива редовна или ванредна Скупштина Удружења јавним или тајним гласањем према одлуци Скупштине.

НАДЗОРНИ ОДБОР:

Члан 24.

У циљу контроле материјално-финансијског пословања и статутарног деловања Удружења бира се надзорни одбор. Надзорни одбор има пет чланова које бира Скупштина са мандатом од 4 године две године и може бити поново изабран на ту функцију још једном. Председника Надзорног одбора бира одбор из редова својих чланова. Председник сазива седнице и руководи њиховим радом. Надзорни одбор одлучује већином гласова присутних чланова. Једне године се бира председник и чланови Управног одбора а друге чланови надзорног одбора.

Члан 25.

Надзорни одбор контролише:

 • примену одредби овог Статута и других аката.
 • исправност коришћења материјално-финансијских средстава.

Надзорни одбор се састаје по потреби а најмање једном годишње и дужан је да о свом раду подноси Скупштини писани извештај.

УПРАВНИ ОДБОР:

Члан 26.

Управни одбор је извршни орган Удружења. Управни одбор одлучује о свим питањима из своје надлежности.

Члан 27.

Мандат чланова Управног одбора траје две године и чланови могу поново бити изабрани на ту функцију још једном. Председника Управног одбора, који је по положају и председник Удружења, бира Управни одбор из редова својих чланова.

Члан 28.

Управни одбор има девет чланова које бира и опозива Скупштина на предлог председника Удружења.

Образложење: У РС је потенцијално 200 чланова УН, мање од половине је у терцијарним установама а од тог броја мање од половине су носиоци научних звања. Потребно је оставити барем 1-2 места за репрезенте већине, тј. представника секундарне 33.

Такође, треба имати у виду и члан 30. који каже: Управни одбор пуноважно одлучује ако на седници присуствује половина његових чланова. Одлуке се доносе већином гласова од укупног броја присутних чланова Управног одбора. Искуство говори о честом и оправданом одсуствовању чланова УО са седница.

Члан 29.

Упрани одбор:

 • Спроводи активности Удружења према Статуту.
 • Извршава одлуке Скупштине.
 • Даје инцијативу за измене и допуне статута.
 • Сарађује са друштвеним организацијама и заједницама.
 • Управља имовином Удружења  и доноси финансијске одлуке.
 • Стара се о извршењу финансијског плана Удружења и правилног коришћења и располагања средствима Удружења.
 • Разматра и усваја извештаје о периодичном пословању, завршни рачун и предлаже Скупштини доношење одлука.
 • Бира и разрешава лице овлашћено за заступање Удружења.
 • Одлучује о поверавању обављања административно-техничких и материјално-финансијских послова Удружења другој организацији и решава о другим питањима из свог делокруга рада.
 • Одлучује о укључивању у научно-истраживачке пројекте у земљи и иностранству.
 • Одлучује и о другим питањима која су битна за свакодневни рад Удружења.
 • Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у складу са Законом о удружењима.
 • Разматра законске прописе и по потреби подноси захтеве за обраћање одговарајућим органима по питању квалитетне организације нефролошке службе а све у интересу оболелих од бубрежних болести.

Члан 30.

Седницама Управног одбора председава председник а у случају његове одсутности члан одбора кога он одреди. Седницама Управног одбора може да присуствује и равноправно учествује и председник Надзорног одбора. Седнице се одржавају повремено, по правилу 2 пута годишње.

Управни одбор пуноважно одлучује ако на седници присуствује половина његових чланова. Одлуке се доносе већином гласова од укупног броја присутних чланова Управног одбора.
Управни одбор за свој рад је одговоран Скупштини Удружења којој подноси годишњи извештај.

Члан 31.

Председник и председник Управног одбора у оквиру своје надлежности:

 • Заступа Удружење пред трећим лицима.
 • Стара се о извршењу одлука Скупштине и Управног одбора.
 • Обавља функцију наредбодавца у погледу употребе средстава и имовине Удружења и потписује налоге за новчане издатке.
 • Заказује седнице Управног одбора по сопственој иницијативи, на захтев Скупштине или Надзорног одбора.
 • Потписује акта и обавља све послове предвидјене овим Статутом у оквиру надлежности Управног одбора.
 • Уколико је члан одговарајућих комисија, обавештава чланство о прописима који су у припреми, донетим прописима и покреће предлог исправке истих код надлежних органа а на захтев чланова Управног одбора.

Члан 32.

Скупштина, редовна или ванредна, именује и разрешава генералног секретара, на предлог председника Удружења, кога бира на време од две године и може бити поново изабран на ту функцију још једном. Генерални секретар, као оперативни орган Удружења, помаже председнику на припреми материјала за седнице одбора, организује и води целокупно пословање Удружења. Генерални секретар за свој рад одговара председнику, Управном одбору и Скупштини Удружења.

КОМИСИЈЕ И РАДНЕ ГРУПЕ:

Члан 33.

У циљу боље поделе рада и компетентног одлучивања по појединим питањима образују се сталне и повремене комисије и радне групе.

Члан 34.

Сталне и повремене комисије и радна тела Управни одбор предлаже Скупштини која даје сагласност за избор. Истовремено, Управни одбор предлаже број чланова, задатке и делокруг рада као и председника истих. О  свом раду, комисије и радна тела подносе извештај Управном одбору у временском року који одбор одреди. Управи одбор извештава Скупштину о раду комисија и радних тела.

05. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

За обављање административно-техничких и материјално-финансијских послова Удружења а у циљу унапређења његовог рада, Скупштина може образовати посебне огранке Удружења или може ове послове поверити другим организацијама или лицима.

Ако се образује нови огранак, формирање ће бити у складу са Законом. У том случају, међусобна права и обавезе нове организације и Удружења као основача уређују се посебним уговором.

Члан 36.

Материјално-финансијска средства Удружења могу се прибављати и употребљавати на начин како је регулисано Статутом и Законом.

Члан 37.

Приходи Удружења се остварују:

 • Чланарином.
 • Прилозима и донаторствима.
 • Поклонима и легатима.
 • Хуманитарним акцијама.
 • Издавачком делатности Удружења (билтени, часописи, књиге).
 • Организовањем хуманитарних приредби, аукција и сл.
 • Од дивиденде, закупнине, од камате на улоге.
 • Интелектуалном својином стеченом научно-истраживачким пријектима Удружења.
 • Организовањем предавања, конгреса, симпозијума и сл. Овим остварена средства користиће се искључиво за остваривање активности Удружења.
 • Као и осталим приходима оствареним у складу са важећим законским прописима.

Члан 38.

Средства Удружења утврђују се и распоређују финансијским планом.

Члан 39.

Финансијски план и завршни рачун доноси Управни одбор сваке календарске године а усваја Скупштина Удружења

Члан 40.

Материјално-финансијско пословање Удружења обавља се преко рачуна у складу са законским прописима. У случају остваривања добити обављањем привредне и друге регистроване делатности, иста се може користити искључиво за остваривање циљева Удружења.

Члан 41.

У случају остваривања девизног прилива средстава Удружење може отворити девизни рачун, у складу са законом. У случају да Удружење почне са обављањем привредне делатности (издавањем часописа, публикација, и др), претходно ће се извршити регистрација привредне делатности код Агенције за привредне делатности.

06. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 42.

Управни одбор саставља предлог измене и допуне Статута и доставља Скупштини на усвајање. Иницијативу за измене и допуне Статута могу предложити Управном одбору чланови удружења а иста се усваја на Скупштини.

Члан 43.

Удружење може престати са радом одлуком Скупштине када престану да постоје услови за остваривање циљева Удружења као и у другим случајевима предвиђеним Законом о удружењима. Скупштина уређује расподелу преостале имовине Удружења већином гласова присутних.

Члан 44.

На све што није регулисано овим Статутом, примењиваће се одредбе Закона о удружењима.

Члан 45.

Статут Удружења ступа на снагу даном усвајања на Скупштини Удружења дана 12.02.2010. године. Овим Статутом замењује се претходни који је Скупштина усвојила 10.03.2008. године.


Председавајући Скупштине
УДРУЖЕЊА НЕФРОЛОГА СРБИЈЕ

Проф. др Нада Димковић

Ostavite odgovor