Први статут Удружења нефролога Србије, донет 12.02.2010. године можете погледати овде.


На основу Статута Удружења нефролога Србије од 12.02.2010. године и Одлуке о изменама и допунама Статута удружења нефролога Србије од 11.04.2014. године, сходном применом члана 12. став 5. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/11 и 99/11) Председник удружења у функцији законског заступника Удружења нефролога Србије дана 11.04.2014. године доноси:


ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ СТАТУТА УДРУЖЕЊА НЕФРОЛОГА СРБИЈЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА


Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење нефролога Србије (у даљем тексту: Удружење) је нестраначко, невладино и непрофитно, стручно и научно – едукативно удружење, добровољно, основано на неодређено време ради остварења социјално-хуманитарних циљева у функцији побољшања превенције и лечења болести бубрега.

 

Циљеви удружења

Члан 2.

Удружење своје циљеве остварује у области здравства.

Удружење организује и координира активност својих чланова у остваривању циљева, и то:

 • Окупља грађане и друштвене организације у раду на здравственом просвећивању о болестима бубрега;
 • Иницира активности на превенцији и лечењу болести бубрега, укључујући и дефинитивни отказ рада бубрега а у сарадњи са другим компетентним организацијама, здравственим, образовним, научним и другим;
 • Ради на евидентирању стварне учесталости обољевања од болести бубрега у Републици Србији;
 • У складу са претходним ставом, разматра и предлаже измене и допуне организације нефролошке службе у Републици Србији;
 • Координира организовано учешће у дискусијама приликом доношења прописа из области здравственог осигурања и законодавства;
 • У остваривању својих циљева у борби против болести и у лечењу бубрега Удружење сарађује са Министарством здравља Републике Србије, Републичким фондом за здравствено осигурање, медицинским факултетима, лекарским друштвима, Црвеним крстом, другим здравственим и хуманитарним организацијама и институцијама које имају сличне програмске циљеве;
 • Даје мишљења о већ донетим прописима уколико се ради о лошим решењима која не обезбеђују адекватно лечење болесника, рад медицинског особља и напредак нефролошке струке и упућује мишљење одговоарајућим државним органима;

 

Назив и седиште

Члан 3.

- Назив Удружења је исписан ћириличним словима и гласи: „УДРУЖЕЊЕ НЕФРОЛОГА СРБИЈЕ“.

- Назив Удружења на енглеском језику је „Serbian Society of Nephrology“.

- Скраћени назив је исписан ћириличним словима и гласи: “УНС“.

- Удружење има седиште у Београду, (Савски венац) Пастерова 2.

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 4.

Члан Удружења може бити сваки лекар који се бави нефролошком струком који  прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења (Редовни члан).

Редовни чланови су и пензионисани лекари који се бави нефролошком струком али само док имају важећу лиценцу за рад, и који прихватају циљеве Удружења и Статут и поднесу пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Чланови оснивачи и редовни члан имају право бирања и гласања на Скупштини удружења, и могу бити бирани за чланове Управног одбора и других органа као и радна тела удружења.

Члан Удружења се постаје потписивањем приступнице.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Удружењу се могу придружити и остали чланови који немају право бирања и не могу бити бирани за чланове Управног одбора нити у друга радна тела („Придружени чланови“).

Придружени члан је лице које се не бави непосредно нефролошком струком или се бави али није лекар али је заинтересовано за рад и развој исте.

Чланови Удружења могу бити чланови следећих нивоа:

 • чланови оснивачи;
 • редовни;
 • придружени;
 • почасни;
 • спонзори;
 • донатори (добротвори).

Ниво чланства се регулише Правилником о чланству који доноси Скупштина.

Страна физичка и правна лица могу постати чланови Удружења на основу одлуке Управног одбора, а у складу са законом.

Редовни и придружени члан Удружења постаје се на лични захтев (попуњена  приступница) или уз препоруку Управног одбора.

Почасни чланови се одређују на иницијативу чланова Скупштине Удружења или чланова Управног одбора  а одлука се доноси  2/3 већином чланова Управног одбора.

Чланови Удружења плаћају годишњу чланарину чију висину одређује Управни одбор.

Члан Удружења има чланску карту.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

Чланство у Удружењу може престати због неплаћања прописане чланарине, непоштовања одредаба овог статута или другим аката удружења, или нарушавања угледа Удружења или смрћу члана Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

На одлуку о престанку својства члана Удружења може се изјавити приговор Председнику Удружења и/или Управном одбору у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

Скупштина Удружења додељује почасни статус члановима Удружења за посебна залагања и резултате у раду Удружења.

Почасни статус се утврђује повељом Удружења.

 

Права, обавезе и одговорности чланова, статус активног члана

Члан 5.

 • Члан Удружења има право да:

1. равноправно са другим члановима активно учествује у остваривању циљева Удружења.

2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења.

3. бира и буде биран у органе Удружења.

4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

 • Члан Удружења је дужан да:

1. активно доприноси остваривању циљева Удружења.

2. учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења.

3. редовно плаћа чланарину у складу са висином коју својом Одлуком, за сваки  конкретан период, доноси Управни одбор.

4. обавља друге послове које му повери Управни одбор.

5. да редовно присуствује седницама Скупштине Удружења.

Активним члановима Удружења се сматрају чланови који се налазе на списку чланова Удружења, односно чија је приступница верификована у Удружењу, и имају измирену чланарину за текућу годину (уколико је обавезна чланарина прописана одлуком Управног одбора Удружења).

Управни одбор ажурира списак чланова Удружења најмање 2 пута годишње и објављује га на интернет порталу (сајту) Удружења.

За свој рад, деловање и преузете обавезе чланови су одговорни органима Удружења.

 

Органи удружења

Унутрашња организација удружења

Члан 6.

Органи Удружења су:

1. Скупштина;

2. Управни одбор;

3. Надзорни одбор;

Функцију заступника удружења обавља Председник Управног одбора.

Управни одбор својим одлукама утврђује институционалне облике деловања удружења из члана 7. Статута, а који су неопходни за реализацију и остварење одређених програмских циљева.

Надзорни одбор обавља надзор на радом и пословањем управног одбора, односно удружења.

Сви органи за свој рад одговорни су Скупштини, а огранци и институционални облици које формира Управни одбор непосредно су одговорни и Управном одбору. Председник Удружења је задужен да координира припреми састанака и самим радом Скупштине и Управног одбора Удружења.

 

Члан 7.

Удружење остварује циљеве преко изабраних органа, огранака и институционалних облика.

Удружење може на основу одлуке Управног одбора оснивати своје огранке или друге законом предвиђене облике организовања, који немају својство правног лица.

Институционални облици деловања се усклађују са циљевима удружења и укључују: округле столове, семинаре, дискусионе трибине, симпозијуме, курсеве, комисије, комитете, одборе, радне групе за поједине активности, и друге прикладне облике деловања.

 

Скупштина

Члан 8.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора или чланова Надзорног одбора који је већином гласова чланова ових органа усвојен, као и на иницијативу најмање једне петине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава Председник Удружења или лице које ће за одређени временски период бити одређено од стране председника.

Скупштина:

1. усваја план и програм рада.
2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута.
3. усваја друге опште акте Удружења.
4. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора.
5. разматра и усваја финансијски план и извештај.
6. одлучује о статусним променама и престанку рада удружења.
7. одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
8. усваја извештаје о раду органа, огранака и институционалних облика деловања Удружења.

Скупштина одлучује када је на седници присутно више од половине чланова Удружења.

Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова.

Уколико на седници Скупштине не присуствује довољан број чланова за њено одржавање она се одлаже и заказује нова у року од 15 дана, на којој је одлучује простом већином присутних чланова Удружења, осим у случајевима када је Статутом другачије одређено.

Гласање на седници је јавно осим за избор председника Удружења, чланова Управног одбора и чланове Надзорног одбора када се гласање обавља тајно.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова активних присутних чланова.

Скупштина доноси Пословник о свом раду.

Скупштина удружења на својој изборној седници јавно бира секретара удружења од кандидата предложених од стране председника удружења.

 

Управни одбор

Члан 9.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о остваривању циљева Удружења који су утврђени овим Статутом, као и о поштовању Статута и законитости рада Удружења.

Управни одбор има девет чланова, и то:

 • председника;
 • 8 (осам) чланова / саветника;

Чланове првог сазива Управног одбора након усвајања овог Статута бирају активни чланови скупштине удружења по изборној процедури.

Радом Управног одбора руководи Председник УО који је уједно и заступник Удружења са функцијом Председника удружења.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Председник Управног одбора је овлашћен да именује лице (једног од чланова Управног одбора) које ће у одсуству председника Управног одбора, као његов овлашћени заменик, заступати Удружење и потписивати сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

 

Члан 10.

Управни одбор:

1. руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења.

2. организује редовно обављање делатности Удружења.

3. стара се о остваривању циљева Удружења, утврђује организацију Удружења и образује огранке Удружења у земљи.

4. поверава посебне послове појединим члановима, организационим јединицама удружења и институционалним облицима деловања Удружења.

5. утврђује и формира институционалне облике деловања Удружења, доноси акте потребне за рад Удружења, осим оних које доноси Скупштина, као и пословнике о раду појединих облика деловања.

6. доноси финансијске одлуке и пословник о свом раду.

7. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање 1/2 (једне половине) активних чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање.

8. одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак.

9. одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина изабраних чланова УО, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Сматра се да је одлука Управног одбора донета када за њу гласа већина присутних чланова.

Уколико је исход гласања о одређеном питању неодлучан, глас председника је одлучујући.

Чланови Управног одбора немају право на накнаду за рад, али имају право на накнаду свих трошкова који настану приликом обављања своје функције, уз презентирање одговарајућих доказа о насталим трошковима, уколико Удружење има средстава за накнаду претходно поменутих трошкова.

Члан Управног одбора може гласати само ако је присутан на седници управног одбора, о којој је обавештен од стране председника управног одбора, писаним путем или путем email-a, најраније 7 дана пре одржавања седнице.

Управни одбор врши избор благајника удружења, на основу предложених кандидата од стране председника удружења.

 

Члан 11.

Председник удружења је истовремено и председник Управног одбора, који заступа удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Председник Удружења:

- представља и заступа Удружење;

- координира рад Скупштине и Управног одбора;

- стара се о остваривању циљева Удружења и законитости његовог рада;

- сазива Скупштину Удружења и подноси јој извештај о свом раду и раду Удружења;

- председава Скупштином, уколико не одреди за то неко друго лице;

- за свој рад одговоран је Скупштини Удружења и Управном одбору;

- предлаже кандидате за секретара удружења;

У одсуству Председника, именовани заменик председника удружења има сва права и обавезе Председника.

 

Мандат Управног одбора и чланова управног одбора

Члан 12.

Мандат Управног одбора траје 2 (две) године.

Мандат председника траје 2 (две) године, са могућности поновног избора на исту функцију на још 2 (две) године, само ако се изабере у редовној изборној процедури.

Уколико председник Управног одбора буде изабран на још један мандат од 2 (две) године, након истека другог мандата нема право кандидовања на место председника наредне 4 (четири) године. Уколико председник удружења не буде изабран у други мандат, исти има право да се кандидује за место председника након протека периода од 2 (две) године.

Након истека свог мандата, Председник Управног одбора може остати у следећем мандату члан Управног одбора у својству члана / саветника само ако се изабере у редовној изборној процедури.

Мандат осталих чланова Управног одбора је 2 (две) године, са правом још једног избора на исту функцију у редовној изборној процедури.

 

Избори за чланове управног одбора

Члан 13.

Избори за чланове Управног одбора Удружења се организују сваке 2 (две) године. Избори се морају одржати најкасније 6 месеци након истека мандата претходног Управног одбора.

На првим изборима након усвајања овог Статута, организују се избори за: председника и чланове / саветнике Управног одбора. На овим првим изборима након усвајања овог Статута, врши се непосредно гласање за претходно наведене функције, без поступка номинација, већ се спроводи избор простим тајним гласањем за чланове који су се пријавили за неку од наведених функција на самој седници Скупштине.

Након првих избора, на свим будућим изборима организују се избори за: председника и чланове / саветнике Управног одбора.

До завршетка избора чланова новог Управног одбора, траје функција члановима старог Управног одбора и његових органа.

Само активни чланови удружења који имају право, могу се кандидовати за функције у Управном одбору.

За све изборе који се одржавају након првих избора од усвајања измена и допуна Статута, кандидати су дужни да приложе своју биографију и програм у писаној форми, а у складу са посебним правилником о избору чланова Управног одбора.

Кандидати се могу кандидовати само за једну функцију у Управном одбору у једном изборном циклусу, и то за председника или за чланове / саветнике Управног одбора.

Кандидатуре за чланове Управног одбора разматра посебни Комитет за номинацију, кога именује Управни одбор удружења, и који Управном одбору подноси извештај о свом раду.

Комитет за номинацију за сваку функцију у изборном процесу бира и номинује одређени број пријављених кандидата, по правилу већи од оног који се бира.

Биографије номинованих кандидата за сваку функцију се објављују на интернет порталу (сајту) Удружења најмање месец дана пре почетка гласања.

Гласању могу да приступе само активни чланови удружења.

Верификацију листе активних чланова / гласача удружења врши Управни одбор, 7 (седам) дана пре планираног гласања.

Чланови који се пријаве за чланство у удружењу након верификације листе активних чланова / гласача, немају право гласања у том изборном циклусу.

Гласање за избор чланова Управног одбора (председника, чланова / саветника одбора) је тајно.

Анонимност током изборног процеса је загарантована свим гласачима и за њу је одговоран Управни одбор удружења.

Управни одбор именује Верификациону комисију која води рачуна о регуларности изборног процеса и о томе обавештава Управни одбор и Скупштину удружења. У верификационој комисији не може бити присутан више од једног (1) члана из једне установе.

Кандидати који добију највише гласова за функције које су предложени, сматрају се изабраним.

Резултати гласања се објављују на интернет порталу (сајту) удружења.

 

Надзорни одбор

Члан 14.

Надзорни одбор врши надзор над радом управног одбора, односно удружења.

Надзорни одбор контролише усклађеност свих аспеката финансијског и пословног рада Удружења са законским прописима и унутрашњим правилима Удружења, укључујући и разматрање финансијских извештаја, оправданост финансијских расхода и ризика, и стара се о примени кодекса етике од стране управног одбора. Надзорни одбор о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава управни одбор,  Председника удружења и Скупштину удружења.

 

Члан 15.

Надзорни одбор има 5 (пет) чланова које непосредно бира Скупштина. Чланови Надзорног одбора бирају Председника Надзорног одбора из својих редова.

Мандат чланова Надзорног одбора је 2 (две) године.

Члан удружења, односно једно лице не може истовремено бити члан Управног и Надзорног одбора.

Чланови Надзорног одбора немају право на накнаду за рад, али имају право на накнаду свих трошкова који настану приликом обављања своје функције, уз презентирање одговарајућих доказа о насталим трошковима.

 

Члан 16.

Надзорни одбор пуноважно одлучује ако су присутни сви чланови. Одлуке се доносе већином гласова.

Члан Надзорног одбора може гласати само ако је присутан на седници надзорног одбора, о којој је обавештен од стране председника надзорног одбора, писаним путем или путем email-a, најраније 3 (три) дана пре одржавања седнице.

Надзорни одбор подноси извештај о раду на свакој седници Скупштине.

Надзорни одбор доноси Пословник о свом раду.

 

Избори за чланове надзорног одбора

Члан 17.

Избори за чланове Надзорног одбора Удружења се организују сваке 2 (две) године. Избори се морају одржати најкасније 3 (три) месеца након истека мандата претходног Надзорног одбора.

До завршетка избора чланова новог Надзорног одбора, траје функција члановима старог Надзорног одбора.

Само активни чланови удружења могу се кандидовати за функције у Надзорном одбору.

На првим изборима након усвајања овог Статута, врши се непосредно гласање за све чланове надзорног одбора, без поступка номинација, већ се спроводи избор простим тајним гласањем за чланове који су се пријавили за неку од наведених функција на самој седници Скупштине.

За све изборе који се одржавају након првих избора од усвајања измена и допуна Статута, кандидати су дужни да приложе своју биографију у писаној форми, а у складу са посебним правилником о избору чланова Надзорног одбора.

Кандидатуре за чланове Надзорног одбора разматра посебни Комитет за номинацију, кога именује Управни одбор удружења и који Управном одбору подноси извештај о свом раду.

Комитет за номинацију у изборном процесу бира и номинује одређени број пријављених кандидата, по правилу већи од оног који се бира.

Биографије номинованих кандидата се објављују на интернет порталу (сајту) Удружења најмање месец дана пре почетка гласања.

Гласању могу да приступе само активни чланови удружења.

Верификацију листе активних чланова / гласача удружења врши Управни одбор, 3 (три) месеца пре планираног гласања.

Чланови који се пријаве за чланство у удружењу након верификације листе активних чланова / гласача, немају право гласања у том изборном циклусу.

Гласање за избор чланова Надзорног одбора је тајно.

Анонимност током изборног процеса је загарантована свим гласачима и за њу је одговоран Управни одбор удружења.

Управни одбор именује Верификациону комисију која води рачуна о регуларности изборног процеса и о томе обавештава Управни одбор и Скупштину удружења.

Кандидати који добију највише гласова за функције које су предложени, сматрају се изабраним.

Резултати гласања се објављују на интернет порталу (сајту) Удружења.

 

Заступање удружења

Члан 18.

У правном промету и пред јавношћу Удружење заступа Председник, а у одсуству Председника то чине следећим редом: заменик председника или чланови / саветници Управног одбора, који ће бити овлашћени од стране Председника у сваком његовом појединачном одсуству.

 

Комисије и радне групе

Члан 19.

У циљу боље поделе рада и компетентног одлучивања по појединим питањима могу се образовати сталне и повремене комисије и радне групе.

 

Члан 20.

Сталне и повремене комисије и радне групе Управни одбор предлаже Скупштини која даје сагласност за избор. Истовремено, Управни одбор предлаже број чланова, задатке и делокруг рада као и Председника истих.

О свом раду, комисије и радне групе подносе извештај Управном одбору у временском року који одбор одреди. Управи одбор извештава Скупштину о раду комисија и радна тела.

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 21.

Удружење се финансира прикупљањем чланарине, добровољним прилозима, спонзорством, донацијама, поклонима, финансијским субвенцијама, оставинама, каматама на улоге, закупнинама, дивидендама, као и другим средствима која Удружење оствари у складу са законом.

Удружење може прибављати средства и од котизација учесника на семинарима и другим облицима организовања из области остваривања циљева овог удружења, које удружење самостално или уз учешће друге домаће или стране организације организује.

Удружење располаже средствима у складу са финансијским планом и одлукама Управног одбора и Скупштине.

Физичка и правна лица која дају прилоге и поклоне удружењу могу бити ослобођена одговарајућих пореских обавеза у складу са законом којим се уводи одговарајући јавни приход.

 

Јавност рада

Члан 22.

Рад Удружења је јаван.

Све седнице Скупштине Удружења су јавне.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, стицању и располагању средствима удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, путем интернет портала (сајта) Удружења или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

 

Удруживање и повезивање са другим организацијама

Члан 23.

Удружење може да се повезује и удружује са другим организацијама и асоцијацијама у земљи и иностранству, уколико је то у интересу удружења.

Одлуке о сарадњи са другим организацијама и асоцијацијама доноси Управни одбор. На захтев више од 5 (пет) чланова Управног одбора, одлуке о сарадњи са другим организацијама и асоцијацијама се упућују на верификацију Скупштини.

 

Прелазне и завршне одредбе

Измене и допуне статута

Члан 24.

Иницијативу за измену и допуну Статута могу да покрену: Председник Управног одбора, више од 1/2 чланова Управног одбора или 1/3 активних чланова Удружења.

О иницијативи одлучује Управни одбор, у сагласности са Председником Удружења.

Уколико се прихвати иницијатива, Управни одбор формулише предлог и подноси га на верификацију Скупштини.

О изменама и допунама Статута Скупштина одлучује 2/3 (двотрећинском) већином присутних чланова.

 

Престанак рада удружења

Члан 25.

Удружење је основано на неодређено време.

Удружење престаје са радом одлуком 2/3 (две трећине) активних чланова Удружења, на посебно организованој седници Скупштине која и утврђује разлоге за престанак рада Удружења, затим када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним чл. 49-58 Закона о Удружењима.

У случају престанка рада Удружења, имовина коју оно поседује биће расподељена одговарајућом одлуком Скупштине у хуманитарне сврхе, односно пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева.

 

Члан 26.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о Удружењима или других општих аката Удружења, који морају бити у сагласности са овим статутом.

 

Изглед и садржина печата

Члан 27.

Удружење има својство правног лица, има печат и знак.

Удружење има округао печат са ћириличним текстом: „УДРУЖЕЊЕ НЕФРОЛОГА СРБИЈЕ, БЕОГРАД“ у једној половини круга и са латиничним текстом “SERBIAN SOCIETY OF NEPHROLOGY, BELGRADE” у другој половини круга.

Удружење има штамбиљ правоугаоног облика са ћириличним натписом: „УДРУЖЕЊЕ НЕФРОЛОГА СРБИЈЕ, БЕОГРАД“.

Знак удружења изгледа тако да је у полукругу исписано ћириличним натписом „УДРУЖЕЊЕ“ а  испод тог натписа у полукругу истог пречника исписано ћириличним словима „НЕФРОЛОГА СРБИЈЕ“.

 

Члан 28.

Овај статут је усвојен на ванредној скупштини удружења дана 11.04.2014. године.
Овај статут ступа на снагу протеком осам дана од дана објављивања на огласној табли Удружења.

 
У Београду, дана 11.04.2014. године.

 
Председавајући Ванредне скупштине
УДРУЖЕЊА НЕФРОЛОГА СРБИЈЕ

Проф. др Сања Симић-Огризовић

Sanja-Simic-Potpis

 

 

 


Повратак на врх странице